مجموعه تست و تمرین تکمیلی ۳۰۰ داخلی همراه با ویس تست ۱۳۹۷

۱۴۰,۰۰۰ تومان

توضیحات

شامل سوالات :

قطبی شهریور ۱۳۹۷

قطبی تیر ۱۳۹۷

قطبی اردیبهشت ۱۳۹۷

قطبی اسفند ۱۳۹۶

قطبی آبان ۱۳۹۶

دستیاری ۱۳۹۷

بورد و ارتقا ۱۳۹۷