مجموعه تست و تمرین ۳۰۰ فارماکولوژی همراه با ویس تست ۱۳۹۷

۱۲۰,۰۰۰ تومان

توضیحات

جهت آمادگی آزمون پره انترنی و دستیاری پزشکی