ویس و خلاصه ENT + ویس مرور سریع ۱۳۹۷

۱۲۰,۰۰۰ تومان

جهت آمادگی آزمون پیش کاروزی و دستیاری پزشکی

شامل ویس و خلاصه کارگاه گوش و حلق و بینی به همراه ویس مرور سریع کارگاه