پکیج ۴ کتاب ۳۰۰ اپیدمی آمار + تکمیلی ۳۰۰ اطفال + بورد و ارتقا داخلی + میاندوره آذر ۹۷

۲۵۰,۰۰۰ تومان ۳۰۰,۰۰۰ تومان

این مجموعه شامل کتاب های زیر است:

1- مجموعه تست و تمرین 300 اپیدمی و آمار همراه با ویس و فیلم کارگاه

2- مجموعه 300 تکمیلی اطفال همراه با ویس تست

3- سوالات میاندوره قطبی آذر 1397 همراه با پاسخ تشریحی و ویس تست

4- سوالات ارتقا و بورد داخلی 1397 همراه با پاسخ تشریحی و ویس تست