#9834
پیش‌فرض سایت
مشارکت کننده

تنگی دریچه میترال و تریکوسپید با سوفل مید دیاستولیک همراهی دارد